Bærekraftspolitikk


Hensikt

Denne policyen tar sikte på å definere Addeiras posisjoner innenfor bærekraftsbegrepet.

Addeiras bærekraftsarbeid

Addeira Pharmaceuticals sin bærekraftspolicy har som mål å definere selskapets posisjoner innenfor bærekraftsbegrepet. Ambisjonen er å være en ledende aktør i bransjen og tilstrebe kontinuerlig utvikling og forbedring av bærekraftsarbeidet. Forretningsdrift skal drives på en måte som ivaretar selskapets verdier og viser respekt for mennesker, samfunn og miljø.

Avgrensning
Bærekraftspolicyen definerer våre posisjoner og fokusområder innen bærekraftsområdet, mens vår Code of Conduct beskriver hvordan vi må handle for å leve opp til våre posisjoner og verdier.

Ansvarsområder

Økonomisk ansvar
Addeira streber etter å drive en ansvarlig og etisk forretningsdrift som oppfyller alle sine forpliktelser og forpliktelser. Dette inkluderer å overholde nasjonale lover, internasjonale konvensjoner, inngåtte avtaler og prinsippene beskrevet i våre etiske retningslinjer.

Vårt firma beskytter og respekterer gjeldende konkurranseregler og streber etter å fremme et fritt, sunt og rettferdig marked. Vi setter stor pris på respekt, ærlighet, åpenhet og god forretningsetikk i alle våre forretningsforhold.

Miljøansvar
Addeira streber etter å minimere sin miljøpåvirkning gjennom hele sin virksomhet og utføre sine operasjoner i samsvar med gjeldende miljølovgivning. To av Addeiras viktige miljøaspekter er å kontinuerlig vurdere hvordan vi kan redusere bruken av skadelige kjemikalier og jobbe mot smart logistikk med optimaliserte forsyningskjeder, koordinering av transport og høy fyllingsgrad.

Selskapet skal aktivt jobbe med miljøovervåking på disse to områdene og hele tiden holde seg oppdatert på markedsutviklingen. Dette skjer først og fremst gjennom aktiv kommunikasjon og relasjoner med eksisterende leverandører, men også ved å være en aktiv aktør på verdensmarkedet via bransjefora og følge internasjonal utvikling.

Samfunnsansvar
Addeira er forpliktet til å opptre som en ansvarlig samfunnsaktør og anvende de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene. Selskapet forventer at alle som er direkte involvert i vår virksomhet viser samme forpliktelse som Addeira til å respektere disse rettighetene. Addeira krever også at leverandørene driver sin virksomhet på en etisk og ansvarlig måte. Dokument 0.20 Bærekraftspolicy Prosesspolicyer Eier CEO Dato 2020-12-10 Versjon 1.0.

Arbeidsmiljø- og sikkerhetsansvar
Addeira streber etter å skape et sunt og trygt arbeidsmiljø for sine ansatte, ved å tilby en utviklende, likeverdig og trygg arbeidsplass. Dette oppnås ved å ha velformulerte og enhetlige rutiner for sikkerhet og arbeidsmiljø samt systematisk arbeidsmiljøarbeid.

Gjennom helsefremmende aktiviteter, intern kompetanseheving og en aktiv sikkerhetskultur tilstreber Addeira å opprettholde et høyt nivå av sunt nærvær og minimere arbeidsulykker og skader.

Kunde- og kvalitetsansvar
Addeira er dedikert til å kontinuerlig utvikle og sikre sin kvalitetsstandard for å møte behovene og forventningene til alle interessenter, i samsvar med vår visjon om å bli oppfattet som Sveriges fremste serviceselskap. Kunderelasjonen er sentral i alle beslutninger og handlinger, med fokus på høy transparens, åpen dialog og tydelighet. Selskapet har etablerte rutiner for effektiv klagebehandling som også bidrar til det kontinuerlige forbedringsarbeidet.

Implementering og kommunikasjon

Addeira streber etter å være en ledende aktør innen bærekraft og sikrer overholdelse av gjeldende lovgivning på området. Ved å sikre samsvar med selskapets interne policydokumenter, prosedyrer og styrende dokumenter med relevant lovgivning, jobber Addeira for å være i tråd med industristandarder.

Selskapets bærekraftspolicy skal være godt kjent og implementert blant alle ansatte og sikre felles forståelse og etterlevelse i hele organisasjonen.

Denne policyen ble vedtatt av Addeira Pharmaceiticals AB-ledelsen 2022-11-25 og er gyldig inntil videre.