Hållbarhetspolicy


Syfte

Denna policy syftar till att definiera Addeiras ställningstaganden inom begreppet hållbarhet.

Addeiras hållbarhetsarbete

Addeira Pharmaceuticals hållbarhetspolicy syftar till att definiera företagets ställningstaganden inom begreppet hållbarhet. Ambitionen är att vara en ledande aktör inom branschen och sträva efter en ständig utveckling och förbättring av hållbarhetsarbetet. Affärsverksamheten ska bedrivas på ett sätt som upprätthåller företagets värderingar och visar respekt för människor, samhälle och miljö.

Avgränsning
Hållbarhetspolicyn definierar våra ställningstaganden och fokusområden inom området hållbarhet medan vår Code of Conduct beskriver hur vi ska agera för att leva upp till våra ställningstaganden och värderingar.

Ansvarsområden

Ekonomiskt ansvar
Addeira strävar efter att bedriva en ansvarfull och etisk affärsverksamhet som uppfyller alla sina åtaganden och förpliktelser. Detta inkluderar att följa nationella lagar, internationella konventioner, ingångna överenskommelser och de principer som beskrivs i vår Code of Conduct.

Vårt företag värnar om och respekterar gällande konkurrensregler och strävar efter att främja en fri, sund och rättvis marknad. Vi värdesätter högt respekt, ärlighet, öppenhet och god affärsetik i alla våra affärsrelationer.

Miljöansvar
Addeira strävar efter att minimera sin miljöpåverkan i hela sin verksamhet och bedriva sin verksamhet i enlighet med gällande miljölagstiftning. Två av Addeiras viktiga miljöaspekter är att kontinuerligt överväga hur vi kan minska användningen av skadliga kemikalier samt arbeta mot en smart logistik med optimerade leveranskedjor, samordning av transporter och en hög fyllnadsgrad.

Företaget ska aktivt arbeta med omvärldsbevakning inom dessa två områden och hålla sig ständigt uppdaterade inom utvecklingen på marknaden. Detta sker främst genom en aktiv kommunikation och relation med befintliga leverantörer, men också genom att vara en aktiv part på världsmarknaden via branschforum och följa den internationella utvecklingen.

Socialt ansvar
Addeira har förpliktat sig att agera som en ansvarsfull samhällsaktör och tillämpa de internationellt erkända mänskliga rättigheterna. Företaget förväntar sig att alla som är direkt inblandade i vår verksamhet ska visa samma engagemang som Addeira för att respektera dessa rättigheter. Addeira ställer också krav på sina leverantörer att bedriva sin verksamhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. Dokument 0.20 Hållbarhetspolicy Process Policies Ägare VD Datum 2020-12-10 Version 1.0.

Arbetsmiljö- och säkerhetsansvar
Addeira strävar efter att skapa en hälsosam och trygg arbetsmiljö för sina anställda, genom att erbjuda en utvecklande, jämlik och säker arbetsplats. Detta uppnås genom att ha väl formulerade och enhetliga rutiner för säkerhet och arbetsmiljö samt ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Genom hälsofrämjande aktiviteter, intern kompetensutveckling och en aktiv säkerhetskultur, strävar Addeira efter att bibehålla en hög frisknärvaro och minimera arbetsplatsolyckor och skador.

Kund- och kvalitetsansvar
Addeira är dedikerade till att kontinuerligt utveckla och säkra sin kvalitetsstandard för att tillgodose alla intressenters behov och förväntningar, i enlighet med vår vision att vara uppfattade som Sveriges främsta tjänsteföretag. Kundrelationen är centralt i alla beslut och handlingar, med fokus på hög transparens, öppen dialog och tydlighet. Företaget har etablerade rutiner för effektiv hantering av klagomål som även bidrar till det ständiga förbättringsarbetet.

Implementering och kommunikation

Addeira strävar efter att vara en ledande aktör inom hållbarhet och säkerställer att följa gällande lagstiftning inom området. Genom att säkerställa överensstämmelse mellan företagets interna policydokument, rutiner och styrdokument med relevant lagstiftning, arbetar Addeira för att vara i linje med branschstandarder.

Företagets policy inom hållbarhet ska vara väl känd och genomförd bland samtliga medarbetare och säkerställa en gemensam förståelse och efterlevnad inom hela organisationen.

Denna policy är antagen av Addeira Pharmaceiticals AB ledningsgrupp den 2022-11-25 och gäller tills vidare.