Allergener i vår omvärld: Hur de sprids och vad vi kan göra åt det

Allergener i vår omvärld: Hur de sprids och vad vi kan göra åt det

Spridning av allergen i miljöer

Pandemin har lett till många fler hundar i samhället- en glädje för alla nyblivna hundägande familjer. Spridning av allergen har därför blivit en ännu viktigare fråga än tidigare och många har frågat oss om problematiken med spridning av allergen i miljöer. 

Vi har uppmärksammat två studier och avhandlingar som belyser ämnet allergen i miljöer. Här nedan hittar du korta intressanta utdrag ur dem och dess slutsatser översatta till Svenska. Du hittar även länkar till de kompletta studierna som är på Engelska ifall du vill fördjupa dig ytterligare.

Allergen i miljöer: Individuella luftburna egenskaper hos hundallergener - En studie på Karolinska Institutet 2021

Exponering för hundallergener är nästan omöjlig att undvika eftersom hundar är en del av vårt samhälle och påträffas ofta både utomhus och inomhus. Detta ställer till problem för individer som är allergiska mot hundar, ett vanligt tillstånd med rapporterade sensibiliseringsfrekvenser runt 20 %. Det är därför avgörande att öka vår förståelse för hur hundallergener sprids i miljön och vid exponering genom inandning.

I denna studie siktade vi för första gången på att karakterisera de fem hundallergener Can f 1, 2, 3, 4 och 6 i luftburna partiklar, i termer av koncentrationer och aerodynamiska egenskaper. Provtagning utfördes i en kontrollerad laboratoriemiljö, med en definierad källa (hundar) till allergener i en förseglad luftkammare med justerbart luftflöde hastighet och minimal bakgrundskontamination.

Trots den begränsade storleken på studiepopulationen visar vi att hundallergener finns i ett brett spektrum av aerosolpartikelstorlekar, från 0,14 till >8,1 μm, varje allergen med en distinkt partikelstorleksfördelning.

Partiklar under 2 μm kan i större utsträckning nå in i alveolområdet i lungorna, vilket ger en större potential att agera systemiskt, utlösa mastceller och framkalla allergiska reaktioner.

Våra resultat indikerar också att sannolikheten för att aerosoler från saliv förblir luftburna är lägre än för partiklar härrörande från päls. Detta skulle förklara varför Can f 2, som enbart förekom i saliven hos alla fyra hundar, påvisades endast i filterprover i försumbara mängder och inte alls med de andra provtagningsmetoderna.

Länk till studien hittar du här.  

Kattallergenexponering i skolan - Avhandling av Anne-Sophie Karlsson från Karolinska Institutet 2004

Denna handlar om kattallergen och belyser problematiken med spridning av allergen i miljöer, specifikt i klassrum.

Kattallergi är den vanligaste allergin bland skolbarn i Sverige. Kattallergen är allestädes närvarande i skollokaler och andra offentliga platser och denna indirekta exponering för katt kan orsaka symtom bland kattsensibiliserade barn.

Syftet med denna avhandling var att utvärdera provtagningsmetoder och allergenundvikande strategier som används i denna miljö. Allergenprovtagning genomfördes i 2 klasser med skolkläder, 1 klass av icke-djurägare och 3 kontrollklasser under 2 sexveckorsperioder med hjälp av personliga luftprovtagare, petriskålar och en rulle för provtagning på kläder. Luftburna kattallergennivåer var 4 till 6 gånger lägre i interventionsklasser (klasserna där åtgärder vidtogs), jämfört med kontrollklasser (klasserna utan åtgärder).

För första gången har det visat sig att nivåerna av luftburet kattallergen kan minskas genom åtgärder för att undvika allergen i skolan, såsom att använda separata skolkläder eller förbud mot husdjursägande och att båda åtgärderna är lika effektiva. Förbud mot ägande av husdjur verkade mindre accepterat än skolkläder som en interventionsåtgärd.

Sist undersökte vi kattallergennivåer i hår från kattägare och icke-kattägare. Nivåerna var mer än 100 gånger högre i hår från kattägare jämfört med icke-kattägare. Hår kan vara en viktig källa för överföring och avsättning av kattallergen i skolor och kan förklara varför kattallergen finns även i miljöer med strikta åtgärder för att undvika allergen.

Resultaten indikerar betydande exponering för kattallergen i skolan. Allergen i miljöer sprids genom kläder från hem med katter till klassrum. Där sprids allergenet i luften och sätter sig i kläderna på barn utan katter. Allergennivåerna i icke-kattägares hem korrelerar med exponering för kattallergen i skolan.

Länk till avhandlingen hittar du här.

Detta förstärker vikten av tvätt- och hudvård som minskar förekomsten av de allergen som våra djur för med sig

allergen i miljöer motverkas med bra tvätt- och hudvårdsrutiner för hunden

Läs gärna mera om  Tvätt av sjukhushund och Testrapport för allergenius specialschampo samt Tips och Råd för att minska allergiproblemen.